Các bạn tham khảo một số thí nghiệm làm trên mạch phương nam:

Thí nghiệm mạch phương nam