Khi ráp mạch CS, có khi các bạn cần phải điều chỉnh cho "đúng" ý mình...Các bạn tham khảo bài viết sau đây để biết điều chỉnh chỗ nào? Điều chỉnh ra sao?

Điều chỉnh mạch công suất

Điều chỉnh mạch công suất