Mạch Chorus nầy cũng dễ ráp, rẽ tiền...

Cục Chorus cho cây guitar nhạc