Trong mạch Pre Mic của LX có xài mạch hơi giống mạch nầy. Đại khái mạch cân bằng là mạch EQ nhiều cần nhưng chỉ ráp ít cần, rồi tự lựa chọn tần số để mà Max hoặc Min...

Bộ cân bằng thông số