Trên thị trường có bán ampli karaoke, hiệu Calihawser PA 203...Các bạn tham khảo...

Mạch công suất CaliHawser