Các bạn tham khảo mạch đo điện dung tụ điện chỉ thị tuyến tính:

Mạch đo điện dung tụ điện