Dân chơi chuyên nghiệp thường hay "độ" mạch điện lắm. Ví dụ, mạch Micro mà dùng cho cây guitar thì thiếu tiếng treble, cho dù ta có chỉnh nút Treble lên cũng không đạt. Bởi vậy, mấy cái Pre chuyên nghiệp cho mỗi kênh đều có 5 cần chỉnh. Bo mic Cali thì có 3 cần chỉnh Lo, Mid, Hi. Bo Mic của một số dàn Mixer khác thì có 4 cân chỉnh Lo, MidLo, MidHi, Hi. Tuy nhiên, nếu con tụ "ngõ vào" mà xài "thiếu" chuẩn thì cho dù thế nào đi nửa cũng chỉnh không ra.

Để chứng minh, đâu thử các bạn thay con tụ ngõ vào từ 10uF xuống còn.47 xem sao? Đàn sẽ nghe rất hay! Tất nhiên, chỉ dùng cho đàn guitar thôi. Các bạn tham khảo phần sau đây để biết thêm một vài cách độ chế mạch.

Cải tiến mạch điện đầu vào tầng khuyếch đại công suất

Trong một số mạch điện khuyếch đại công suất thường có kết cấu nhu hình 1 và hình 2 bên dưới:

Cải tiến đầu vào mạch CS

Ở hình 1 ta có thể thấy, tín hiệu đầu vào UiA của NA khuyếch đại công suất tổ hợp của nhóm A qua C1 tiến vào đầu vào (+) của NA. Do trở kháng đầu vào (+) rất lớn, cho nên trở kháng đầu vào của điểm A RiA ~ R1, đầu âm tần của NA ngắt (-3dB), tần số fLA là:

fLA = 1/2πR1C1 = 1/2π x 20000 x 0,22 x 10-6 = 36 (Hz)

36Hz, đối với các bạn yêu thích điện tử nghiệp dư thì đã thỏa mãn yêu cầu. Nhưng nếu theo tiêu chuẩn Hi-Fi, tức fL = 20Hz thì

C1 ≥ 1/2πR1f1 ≥ 1/2π x 20000 x 20 ≥ 0,4(uF). Lấy trị số qui phạm 0,47uF.

Ở hình 2 có thể thấy: tín hiệu đầu vào UiB của NB khuyếch đại công suất tổ hợp nhóm B qua C2R2 đưa đến đầu vào (-) của NB. Do trở kháng vào của đầu vào (-) rất thấp, cho nên, trở kháng đầu vào của điểm B RiB ~ R2. Âm tần của NB ngắt, tần số fLB là:

fLB = 1/2πR2C2 = 1/2π x 680 x 0,22 x 10-6=1063(Hz)

Tần số ngắt âm tần cao như vậy, cho dù đối với các bạn yêu thích điện tử nghiệp dư cũng không thể tiếp nhận. Nếu căn cứ vào “tiêu chuẩn” fLA của NA = 36Hz thì C2 sẽ do công thức sau quyết định:

C2 ≥ 1/2πR2fLA ≥ 1/2π x 680 x 36 ≥ 6,5(uF). Lấy trị số qui phạm 10uF

Hình 3

Cải tiến đầu vào mạch CS

Tính hiệu đầu vào của NB đến từ đầu ra của NA, trong mạch khuyếch đại công suất sinh ra là lớn nhất. Lấy tín hiệu độ méo tương đối lớn này làm tín hiệu đầu vào của NB là không thật tốt. Các bạn xem mạch điện cải tiến (hình 3). Tham số điển ình của ba loại khuyếch đại công suất tổ hợp thường dùng. Các bạn xem bảng phụ lục bên dưới (Ta = 25 độ C).

Cải tiến đầu vào mạch CS

Qua hình 3 có thể thấy, NA đấu thành bộ khuyếch đại ngược pha, bội số khuyếch đại điện áp là:

KA = -(R2/R1) = -(31KΩ/1KΩ) = -31

Điện áp đầu ra của NA là:

UOA= KAUin = -31Uin

NB đấu thành bộ khuyếch đại cùng pha, bội số khuyếch đại điện áp là:

KB = 1 + (R8/R7) = 1 + (30KΩ/1KΩ) = 31

Điện áp đầu ra của NB là:

UOB=KBUin=31Uin

UOB=1/2UOA1/2, ngược pha nhau, là điều kiện cần thiết và cho phép của BTL.

Sưu tầm