Sau đây là mạch lọc bỏ 1 tần số nào đó .

All Pass Filter (dành cho các bạn nào khoái tính toán)

Công thức tần số cho mạch RC là

Fc = 1 chia cho ...2pi x RC .

Fc tính bằng Hz , R tính bằng Ohm và C tính bằng Farad . Cái vụ farad là quá nhiều con số không ....

Trong bài , ta thấy R = 10.660 ohm ( tức 10,6 Kohm ) , còn C = 15n ( tức 0,015 uF , tức 15.000 pi , có mã số 153 ) . Ta phải đổi 15n ra F ...  1F bằng 1.000.000 uF . Mà 1uF bằng 1.000.000 pF .

15n thì chưa bằng 1uF . Nó chỉ là 0,015uF . Khi đổi ra F thì ta phải thêm các số 0 .

15nF = 0,000.000.015 F .

Máy tính thì không xử lý nổi ...quá nhiều sô 0 , nên ta bỏ bớt 6 số không , tức còn lại là 0,015 . Khi tính ra kết quả , ta phải nhân kết quả cho 1.000.000 ....mới là kết quả sau cùng .

2 pi tức là 3,14 x 2 , tức là 6,28 .

Lấy máy tính , tính ...6,28 x 10.660 x 0,015 = 1.004,172 . Lấy tròn là 1.004 .

Bây giờ ta lấy số 1 mà chia cho 1.004 , ta có kết quả là 0,000.996 .... Nhân cho 1.000.000 thì ra kết quả sau cùng là 996 Hz .

Vậy mạch All Pass Filter nầy loại bỏ tần số 1Khz ( xê xích ) .

Muốn loại bỏ tần số khác thì thay đổi RC khác .  Hoặc chỉ cần thay đổi C hoặc chỉ cần thay đổi R v.v... tùy ý .

Do vì R x C ...nên ta giảm R xuống 10 lần , thì tăng C lên 10 lần ..., kết quả tần số cũng ...y như nhau . Áp dụng cho ...kiếm linh kiện không có . Ví dụ , có mạch xài điện trở 22 Mohm ???   Thồi thì ta giảm xuống 10 lần , còn 2,2 M , sau đó ta tằng tụ lên 10 lần ...OK !

Trên hình trên , bày mưu kế thay đổi R , để có tần số khác ...quá đơn giản ! Mà không cần phải tính toán lại từ đầu .