Các máy Feedback Destroy (như DSP1124 của Beringer, Peavey Ferret...) thường có nhiều bộ lọc, gọi là Filter. Những bộ lọc nầy là những cần chỉnh Parametric Equalizer.

Parametric EQ có các nút chỉnh như sau :

-- Chỉnh lựa chọn tần số

-- Chỉnh nâng (Boost) hay giảm (Cut)

-- Chình BandWidth, tức độ rộng dãi  (Narrow / Wide). Chỉnh hẹp để không làm ảnh hưởng tần số kế cận v.v...

Sau đây là sơ đồ Parametric Equalizer một tần số tiêu chuẩn (tức 1 Filter). Các bạn có thể ráp hai ba bốn Filter để làm cái máy Feedback Destroy "made-tu-tui".

EQ loại thông số (Parametric Equalizer)