Mạch sub bass nầy được trang bị trước ngõ vào tụ IN của mạch CS. Có một công tắc chọn lựa. Khi không nhấn thì...tín hiệu đi thẳng vào bo CS, kêu là Full. Khi nhấn công tắc vào thì...mạch sub sẽ chỉ cho qua các tàn số thấp, các tần sô trung, cao đều cắt bỏ hết.

Mạch sub woofer GHS-EV7200