Mấy tay đánh Bass thường có một cục "tiếng" kèm theo, để chỉnh cho tiếng Bass hay hơn, ít bể tiếng hơn.

Sau đây là một cục tiếng Bass EQ dùng cho cây đàn Bass. Mạch cũng dể ráp...

Cục EQ cho cây Bass