Mạch CS nầy có tên là THT in trên bo:

n Mạch xài K1058 x 2 và J162 x 2.Lưu ý nếu xài K2220 +J352 thì không thể bắt trực tiếp vào bo…vì chân Source (tương đương với E) của K2220+J352 nằm ở giữa (với lại nối luôn vỏ sắt của sò)

n Phần lớn người ta không xài Mosfet mà lại xài C5200,A1943.

n Mạch CS này cũng thường thấy bán ở Nhật Tảo.Cứ nhìn vào bo mang nhãn THT, hoặc nhìn vào bo thấy cả đống diode 4148 thì…là nó.

n Hai con nằm trên là K1058, hai con nằm dưới là J162.

n 4 con CS cuối không xài RE =0,5 ohm. Bởi vì “nó” tính xài với Mosfet.Còn nếu bạn xài BJT thì nên thêm 4 con RE=0,5 ohm.

n Điện trở RE của MJE350,MJE340 là 470 ohm nối với nhau (tương đương 1k).không có dính với trung điểm giữa.Có mạch chỉ xài 470 ohm nối 2 cực E của 340,350 lại với nhau.

Mạch Công Suất THT xài Mosfet