các bạn muốn ráp volume digital thì thử xem sơ đồ nầy:

Volume Digital