Đã xài IC ổn áp rồi mà còn thêm Opamp...làm "servo"...

Nguồn ổn áp tích cực