Bài viết này trình bày các sơ đồ của ampli VTB hiệu KA401. Các bạn tham khảo các sơ đồ bên dưới. Danh mục các linh kiện được mô tả trong tập tin đính kèm ở trang sau cùng.

Mạch echo: mạch echo sử dụng con M65831

Mạch echo máy ampli karaoke VTB KA 401