Người dùng 2 nguồn AC riêng để nắn ra 2 nguồn điện +-Vcc cho có chất lượng cao...

Mạch Aux in và ổn áp