Sau đây là một vài mạch ổn áp thông dụng, các bạn cần biết để sau nầy có dịp ứng dụng...

Các mạch ổn áp thông dụng