Các bạn tham khảo mạch kiểm tra 4558, 324 bên dưới:

Mạch thử 4558, 324