Có rất nhiều cách để bảo vệ loa stereo. Bên dưới là một sơ đồ bảo vệ loa stereo dễ ráp nhất nhưng cũng là cách hiệu quả nhất.

Mạch bảo vệ loa stereo

Nếu có tiếng rơle nhảy khi hát nhỏ vừa thì các bạn xem lại tụ 220 + 220. Các bạn có thể tăng nó lên 330 + 330.

Nguồn cấp có thể lấy +12v cho pre hoặc thêm ổn áp. Nếu các bạn lấy từ +Vcc của công suất thì thêm điện trở với tụ. Các bạn gia giảm điện trở sao cho ngỏ ra xê xích 12v để cho vừa cái rơle.