Khi xưa tớ học ráp mạch, ráp dược cái nào là "vô sổ"...Bửa nay xin post mạch DNL....mạch dùng "trị" tiếng xì khi vặn treble lớn và chưa có tín hiệu vào....dùng mạch này cho các ampli phụ...

Mạch DNL trị tiếng xì khi vặn treble lớn

Mạch DNL trị tiếng xì khi vặn treble lớn

Mạch DNL trị tiếng xì khi vặn treble lớn

Mạch DNL trị tiếng xì khi vặn treble lớn