Các bạn tham khảo mạch sau để đo các tụ điện hóa lớn có giá trị trên 1000 uF:

Cách đo các tụ điện lớn (trên 1000uF)