Bài viết này giới thiệu bạn một trong những mạch chống hú antilarsen hoàn chỉnh. Bạn tham khảo hình vẽ bên dưới:

Mạch antilarsen (chống hú) hoàn chỉnh

Hình bên dưới là sơ đồ mạch lọc trong sơ đồ bên trên:

Mạch antilarsen (chống hú) hoàn chỉnh

 

L2 = 0.0057167 H            C10 = 0.009169 uF

L4 = 0.0095961 H             C11 = 0.000577 uF

L6 = 0.020092   H            C12 = 0.016271 uF

L8 = 0.060118 H               C13 = 0.001579 uF

L11 = 0.0045418 H           C14 = 0.008284 uF

L13 = 0.0040732 H          CRYSTAL1 (bên trái) = 19.800 Hz

C1 = 0.007453 uF             CRYSTAL2 (bên phải) = 19.795 Hz

C2 = 0.028894 uF

C3 = 0.007126 uF

C4 = 0.008407 uF

C5 = 0.012150 uF

C6 = 0.003426 uF

C7 = 0.017342 uF

C8 = 0.001107 uF

C9 = 0.033750 uF