Mạch nầy đã xưa rồi. Có thể dùng ráp cho mấy cái máy ampli nhỏ nhỏ để đàn guitar. Trong hình vẽ có một số linh kiện không ghi trị số. Các bạn tham khảo ở mạch 3207/3102 khác, cũng giống giông như vậy. Còn tụ liên lạc vào cực B thì tùy ý. Muốn treble thì.1, muốn bass thì 10uF. Gia giảm theo ý mình.

Mạch  echo 3102/3207 nhỏ gọn,LINH