Có một số ampli karaoke xài IC M65831.

Mạch echo M65831