Như các bạn có thể thấy, sau nầy bo echo người ta thường ráp bằng IC PT2399 cho đơn giản và rẻ tiền. Các bạn có thể lợi dụng sự đơn giản nầy mà ráp ba, bốn con PT2399 một lượt trên một bo vì nó có nhiều ứng dụng lắm. Các bạn tham khảo sơ đồ mạch echo PT2399 bên dưới:

Mạch echo PT2399