Mạch chorus nầy tương đối dễ lắp ráp, Ic kiếm cũng dễ. Các bạn hãy dùng MN3102 + MN3207 và opamp 4558 mà ráp. Một tay nhạc công guitar tân nhạc thường thì phải có ít nhất hai "cục tiếng". Đó là cục chorus và cục "tè" (fuzz, distortion...).

Mạch chorus 3102/3207