Những nơi không có điện nhà đèn, nhưng có bình accu 12v, thì có thể ráp mạch nầy để có điện 220vac,50Hz.

Mạch nầy, tôi thử tới 3 cục transfo...nên mới biết cái "mắc mứu"!! Chủ yếu kiếm cục transfo "gin" và quấn số vòng "đúng"....Đúng là sao? Ví dụ, bạn tính toán cục transfo 220 - 12...rồi khi dùng 12vdc mà cho ra 220vac (xê xích năm mười volt...)  thì...có nghĩa là cục transfo "đạt", tần số cũng sẽ là 50Hz...Chứ cục transfo bạn quấn như thế mà cho ra chỉ có 150v hay 180v là...chưa đạt! Tần số cũng sẽ không phải là 50Hz...và nhất là....sò sẽ "cháy"....Do hút ampere quá mạnh...

Tôi ráp mạch đổi điện 12vdc-220vac

 

Tôi ráp mạch đổi điện 12vdc-220vac

 

 

Tôi ráp mạch đổi điện 12vdc-220vac