Sau đây là sơ đồ lắp ráp mạch đo tụ pi .

Mạch đo tụ pi