Bo echo bị mất echo , cũng có thể do mất xung. Xung thường là do con IC 7400 , 74624 cung cấp.

Xung 7400 là xung do RC tạo ra. Còn xung của 74624 là xung VCO , tức chỉnh xung bằng điện áp DC.

74624 thì chỉnh tốt , nhưng mắc tiền.

Sau đây là mạch xung chỉnh bằng điện thế DC ( tức kiểu xung VCO) bằng IC rẽ tiền. Đó là IC 7404 hoặc 4069.

Các bạn có thể ráp mạch nầy vào một bo nhỏ dùng kiểm tra bo echo bị mất xung ( hút trống chân xung của bo , pin 23 của BL0306, và đưa xung từ bo 7404 vào mà test) hoặc dùng bo nầy xài cho nhiều mạch echo , y như reverb 2399x5.

Ráp xung rời cho bo echo