Các bạn tham khảo sơ đồ sau về mạch micro của máy caly đời mới:

Mạch micro máy cali đời mới