Nhiều bạn muốn biết cách tính tần số cho các bộ loc như EQ, Hi filter, Lo filter, Bandpass filter, v.v...

Công thức tính tần số của mạch lọc dùng RC là công thức Thomson . Đó là F = 1/2 "pi"RC . Pi là 3,14...

Ở đây có bảng lập thành, các bạn tham khảo cho mau.

Bảng kê cách tính tần số cho bộ loc.

 

Bộ lọc trước là 12dB/octave , bộ lọc sau là 6dB/octave. Đại khái thì 12dB sẽ lọc mạnh hơn 6dB v.v...

Các bạn lưu ý đến các từ 2C , C/2 , 2R , R/2 !!!

2C là giá trị nhiều gấp hai lần , tức phải dùng 2 tụ song song.

C/2 là giá trị nhỏ hơn 2 lần , tức phải dùng 2 tụ nối tiếp.

2R là giá trị lớn gấp hai lần số điện trở, tức dùng 2 con trở nối tiếp !

R/2 là số ohm nhỏ hơn hai lần , tức dùng hai con trở song song !

Passe-haut/Aigu là cao qua (Hi)

Passe-bands Medium là tần trung cho qua (Mid)

Passe-bas/Grave là thấp qua (Lo)

Bảng kê cách tính tần số cho bộ loc.

 

Trị số tụ ở hàng ngang trên hết, tính bằng nano farad . Ví dụ 2,2 tức là 2,2nF ( .0022)

TRị số điện trở ờ cột dọc bên tay trái , tính bằng Kohm. Ví dụ 6,8 tức là 6k8 . Tần số lọc sẽ là 10639 Hz .