Thông thường , đàn có 3 mô-bin thì sẽ có 3 công tắc . Những cây đàn cao giá tiền thì người ta dùng chỉ một công tắc 5 vị trí , dùng điều khiển âm vực của 3 hoặc 4 mô-bin cộng thêm 2 nút chỉnh bass treble. Như vậy loại đàn nầy có một công tắc , ba volume , ba hoặc 4 mô-bin. Sau đây là sơ đồ chạy dây :

Công tắc đàn điện 5 vị trí