Sau đây là một số kinh nghiệm...Cần kiểm chứng thêm...

Linh tinh