Để học nhạc, chúng ta cần một cái cassette thu bài nhạc mà ta muốn play. Sau đó, phát tới phát lui muốn "tiêu" cái máy...để học.

Các bạn kiếm một cái dàn cơ và...ráp theo sơ đồ...Dễ lắm!!

Cassette thu phát đơn giản