Nhịp độ (tempo) là mức độ nhanh chậm của tiết tấu trong tác phẩm.
Tempo được đo bằng số phách trên phút (beats per minute - B.M.P).
Ở nhịp độ nhanh thì
- prestissimo khoảng từ 200 đến 208 phách trên phút,
- presto từ 168 đến 200 phách trên phút,
- allegro khoảng 120 đến 168 phách trên phút,
- moderato khoảng 108 đến 120 phách trên phút,
- andante khoảng 76 đến 108,
- adagio khoảng 66 đến 76,
- larghetto khoảng 60 đến 66,
- largo khoảng 40 đến 60.

Nhịp độ trên kèn Saxophone

Sưu tầm