Thông thường, Song là nhạc Midi. Ta thâu 6 câu vọng cổ, cũng chỉ là nhạc Midi.

6 câu vọng cổ ton Am (ví dụ như thế), ta có thể "transpose" cho nó xuống Gm. Điều nầy dễ thôi.

Nhưng có một vấn đề là khi ta chuyển 6 câu vọng cổ từ Am xuống Gm, rồi ta thử bấm phím G trên cây đàn thì "không giống" với ton Gm của bài vọng cổ.

Yêu cầu đặt ra là khi cây đàn ta chơi theo ton Am, tức transpose bằng 0 thì lúc phát nhạc Midi hoặc phát 6 câu vọng cổ cũng ra ton Am! Có như vậy ta mới đáp ứng tất cả yêu cầu của ca sĩ. Họ muốn ca ton gì, ta transpose theo ton đó mà ton đó giống y như nốt trên cây đàn.

Cách làm như sau:

-- Khi mở đàn lên thì transpose cho nó bằng 0. Phát thử bài vọng cổ rồi đàn các phím đàn so sánh xem bài vọng cổ đang chơi ton gì? Ví dụ, vọng cổ đang chơi ton Gm.

-- Ta transpose Song (tức ấn Access, rồi Song), sau đó cho số Traspose lên +2. Lúc nầy bài vọng cổ sẽ nâng lên ton Am. Lưu ý, ta thử đàn nốt La thì không giống đâu nhé.

-- Tiếp theo, ta Transpose bình thường cho về số 0 (vì lúc ta transpose Song đã làm thay đổi). Đến bước nầy thì bài vọng cổ ton Am và đã giống nốt La trên cây đàn.

-- Từ đó sắp sau, ai muốn ca vọng cổ ton gì, thì cứ transpose bình thường mà không cần dùng Transpose Song.

-- Làm như vậy, ta có thể đàn "phụ họa" theo. Ton La dễ đàn nhất.