Bài viết nầy là ghi chép những cách chuyển hợp âm khi xưa tớ đã sưu tầm. Ở đây chỉ ghi theo hai ton chánh là La thứ (Am) và La trưởng (A). Nếu xài cho các ton khác thì các bạn cứ chuyển dịch (tranpose) theo thứ tự tên nốt. Ví dụ , ở bài viết ghi là ton Am gặp nốt Re ( nốt nằm ngay phách 1, tức sau cây gạch đứng) thì đổi qua Si giảm trưởng Bb , nếu áp dụng cho ton Dm thì ta cứ tính  tới , La Si Đô Re là 4 "tên" nốt.  kết quả, ton Am ta chuyển thành ton Dm , nốt Re ta chuyển thành nốt Sol ( theo thứ tự 4 tên) và ton Bb thì ta chuyển thành ton Eb, tức là khi đàn ton Dm mà gặp nốt Sol ta chuyển qua ton Eb v.v...Mà học theo kiểu ton nào đàn ton đó thì...học rất chậm , trừ ra "thần đồng" !! Cứ học 2 ton La thứ , La trưởng rồi....tranpose . Học vài tháng là đàn ào ào !!

Bên cây organ thì có nút tranpose , còn bên cây guitar thì ...bấn ton La rồi kéo tay lên , giữ y nguyên cách bấm. Ở trên ngón tay đổi sao thì kéo tay xuống dưới cũng đổi ngón tay bấm y như vậy.

 

Tôi học chuyển hợp âm (1), chủ âm là La trưởng

 

Tôi học chuyển hợp âm (1), chủ âm là La trưởng

Tôi học chuyển hợp âm (1), chủ âm là La trưởng

 

Tôi học chuyển hợp âm (1), chủ âm là La trưởng

 

Tôi học chuyển hợp âm (1), chủ âm là La trưởng

 

Tôi học chuyển hợp âm (1), chủ âm là La trưởng

 

Tôi học chuyển hợp âm (1), chủ âm là La trưởng

 

Tôi học chuyển hợp âm (1), chủ âm là La trưởng

 

Bảng tổng kết liệt kê ra các ton trong một ô . Ví dụ , bản nhạc ton La trưởng A , khi đàn gặp nốt La , theo lẽ là ta phải đàn ton A , nhưng mấy tay nhạc sĩ "chế biến" ra các ton khác  như A , D, Dm, F#m7 , F#m6 , v.v..thậm chí gặp nốt La mà người ta đổi ton E7 ??? Nhưng sau đó là về ton A ngay. Đại khái, nếu hai khuông ngay đầu phách đều là nốt La thì người ta ( tức mấy tay nhạc sĩ) chuyển ton E7 ở khuông trước và chuyển về ton A ở khuông sau . Nghe cho nó "quái" vậy mà. Các kiểu chuyển ton như vậy gọi là cao cấp !!  Người mà biết cách sắp xếp hợp âm thì mới làm được như vậy.