Cũng là đàn, nhưng chữ đàn bình thường nghe không "đả lỗ tai" bằng chữ đàn có "kỹ thuật". Nếu chưa mua được "hộp tiếng" thì áp dụng những "ngón đàn" nầy...cũng hay lắm.

Luyện ngón cho đàn guitar (2)

Luyện ngón cho đàn guitar (2)

Luyện ngón cho đàn guitar (2)

Luyện ngón cho đàn guitar (2)

Luyện ngón cho đàn guitar (2)