Dòng cao nhất là tum, kế đó là le, kế đó là bass đạp, cuối chót là chũm chọe. Tạm thời bỏ phần chũm chọe.

Tay phải đánh trước rồi tới tay trái.

Cách "nhồi" số 115 là rất hay và "sốc" dữ lắm!!!

Tạm thời dịch như vầy :

Tắc Tum Tắc Tắc Tắc Tắc Tum Tắc Tắc Tắc Tắc Tum Tắc Tắc Tắc Tắc Xèng...

Vì là tay phải tay trái xen kẻ nhau mà đánh nên nghe rất "chỏi"!

Bài tập nhồi trống le và tum